Derivades de funcions

Índex

  1. Variació mitjana d'una funció en un interval
    Increment d'una funció. Taxa de variació mitjana o quocient incremental.
  2. Derivada d'una funció en un punt
    Variació d'una funció en un punt. Derivada d'una funció en un punt
  3. Funció derivada
    Funció derivada

Annex

Fulls d'exercicis