Vectors a l'espai

Índex

 1. Vectors a l'espai
  Localització de punts a l'espai. Sistema de referència. Vectors a l'espai. Vectors equipol·lents. Vector lliure. Vector posició. Mòdul d'un vector.
 2. Operacions amb vectors
  Suma de vectors. Regla del paral·lelogram. Propietats de la suma de vectors. Oposat d'un vector. Resta de vectors. Multiplicació d'un vector per un nombre real. Vector unitari. Propietats de la multiplicació d'un vector per un nombre real. Estructura d'espai vectorial.
 3. Combinació lineal de vectors
  Combinació lineal de vectors. Dependència i independéncia lineal de vectors.
 4. Bases d'un espai vectorial
  Base d'un espai vectorial. Components d'un vector en una base. Base canónica. Dimensió d'un espai vectorial.
 5. Producte escalar de dos vectors
  Producte escalar de dos vectors. Propietats del producte escalar de dos vectors. Angle entre dos vectors. Projecció d'un vector sobre un altre.
 6. Producte vectorial de dos vectors
  Producte vectorial de dos vectors. Propietats del producte vectorial de dos vectors. Àrea d'un paral·lelogram. Àrea d'un triangle.
 7. Producte mixt de tres vectors
  Producte mixt de tres vectors. Propietats del producte mixt de tres vectors. Volum d'un paral·lelepípede. Volum d'un tetraedre.

Fulls d'exercicis