Sistemes d'equacions

Índex

 1. Sistemes d'equacions
  Sistemes d'equacions lineals. Solució d'un sistema. Tipus de sistema. Sistemes equivalents.
 2. El mètode de Gauss
  Matriu del sistema. Matriu ampliada. Mètode de Gauss. Classificació de sistemes.
 3. Teorema de Rouché-Frobenius
  Teorema de Rouché-Frobenius. Sistemas homogenis
 4. Notació matricial
  Notació matricial d'un sistema. Mètode de la matriu inversa.
 5. Regla de Cramer
  Regla de Cramer.

Fulls d'exercicis