Nombres complexos

Índex

 1. Definició de nombre complex
  Unitat imaginària. Definició de nombre complex. Igualtat de nombres complexos. Nombres reals com a subconjunt dels nombres complexos. Nombres imaginaris purs com a subconjunt dels nombres complexos. Afix d'un nombre complex. Conjugat d'un nombre complex. Formes binòmica, polar i trigonomètrica d'un nombre complex.
 2. Operacions amb nombres complexos en forma binòmica
  Suma i resta en forma binòmica. Oposat d'un nombre complex. Producte en forma binòmica. Invers d'un nombre complex en forma polar. Quocient en forma binòmica. Potències en forma binòmica.
 3. Operacions amb nombres complexos en forma polar
  Producte en forma polar. Quocient en forma polar. Potències en forma polar. Fórmula de De Moivre.
 4. Radicació de nombres complexos
  Radicació de nombres complexos en forma polar.

Fulls d'exercicis