Cronologia d’Albert Einstein

1879 Neix a Ulm (Alemanya).

1900 Es naturalitza su�s.

1905 Es doctora a Z�ric despr�s de ser educat a M�nic (estudis secund�ris poc brillants) i a Su�ssa.

1905 Einstein exposa la teoria de la Relativitat restringida essent professor auxiliar a Berna

1905 Publica les seves primeres publicacions com Zur Elektrodynamik bewegter Korper

(Sobre l’electrodin�mica dels cossos en moviment). Aquestes s’ocupen en especial dels temes que havien d’imposar l’espectacular i revolucionari tomb de la F�sica que ha passat d’una concepci� newtoniana del m�n f�sic a la geometritzaci� esp�cio-temporal de la f�sica moderna.

1908 Minkowski desenvolupa el formulisme matem�tic de la Teoria de la Relativitat i introdueix el concepte de esdeveniment.

1909 Finalment troba lloc en l’ensenyament a la universitat de Z�ric.

1902-1909 �s empleat en una oficina de patents a Berna.

1911 Passa a la Universitat de Praga.

1912 Treballa a l’Escola Polit�cnica de Z�ric.

1913 Ensenya a la Universitat de Berl�n.

Dirig� l’Institut de F�sica Kaiser Wilhelm i fou membre de l’Acad�mia Prussiana de Ci�ncies.

1910-1920 Treballa per generalitzar la seva teoria relativista inicial.

1916 Einstein generalitza la teoria de la relativitat a qualsevol tipus de moviment, no solament al rectilini uniforme. Aix� que publica "Die Grundlagen der allgenmeinen Relativit�rstheorie", la seva Teoria de la Relativitat Generalitzada que modifica profundament els conceptes de f�sica cl�ssica formant la f�sica moderna.

1917 Publica Sobre la teoria especial i general de la relativitat.

Porta a terme investigacions sobre estad�stica, teoria cin�tica dels gasos i reaccions fotoquim�ques, i enuncia la llei de l’efecte fotoel�ctric.

1921 Se li atorga el premi Nobel de F�sica pel treball citat sobre l’efecte fotoel�ctric

Viatja pels Estats Units on al 1921 fa una campanya prosionista.

Viatja per Europa i per �sia.

1923 Ens ve a veure a Barcelona, on dicta un curset sobre la seva Teoria de la Relativitat, a l’Institut d’Estudis Catalans i a l’Acad�mia de les Ci�ncies.

1933 Per la seva condici� de jueu s’exilia d’Alemanya, quan l’antisemita Hitler pren el poder, i s’instal�la a Princeton (als EUA), on �s membre de l’Institute for Advanced Study i on resideix fins a la seva mort.

1934 Publica La meva visi� del m�n.

1939 Adverteix el president Roosevelt del perill que Alemanya s’anticipi als EUA sobre la investigaci� at�mica, cosa que origina la creaci� del projecte Manhattan.

1940 Adopta la nacionalitat nord-americana.

1940 Tot i la seva actitud pacifista, promou la fabricaci� de la primera bomba at�mica.

1955 Mor a Princeton, (Nova Jersey).

Visitar CIVILA, Ciudades Virtuales LatinasTornar a la pgina principal...

Autor: Mart� Minoves