L'equació de la recta II

Equació general o implícita

Simplificant els denominadors de l'equació contínua i passant tots els termes a l'esquerra s'arriba a:

\( \begin{align} \dfrac{x-x_0}{v_x} = \dfrac{y-y_0}{v_y} \quad &\Rightarrow\quad v_yx-v_yx_0=v_xy-v_xy_0 \\[8pt] &\Rightarrow\quad v_yx-v_xy+v_xy_0-v_yx_0=0 \\[8pt] &\Rightarrow\quad Ax+By+C=0 \\[8pt] \end{align} \)

on:

\(A=v_y \\[6pt] B=-v_x \\[6pt] C=v_xy_0-v_yx_0\)

L'equació \(Ax+By+C=0\) s'anomena equació general o implícita.

Equació general o implícita
\(\bbox[15px,border:1px solid]{ Ax+By+C=0 }\)

Observacions:

Exemple

L'equació general de la recta \(r\) que passa pel punt \(P(-1,1)\) i té com a vector director \(\vec{v}=(3,1)\) es pot deduir a partir de la seva equació contínua.

\(\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{1} \quad\Rightarrow\quad 1\cdot(x+1)=3\cdot(y-1) \quad\Rightarrow\quad x-3y+4=0\)

El vector normal d'aquesta recta és \(\vec{n}=(1,-3)\).

Exercici 8

Troba l'equació general que passa pel punt \(P(5,-2)\) i té com a vector director \(\vec{v}=(-4,2)\).

Solució:

Exercici 9

Esbrina si els punts \(A(2,2)\) i \(B(3,1)\) pertanyen a la recta \( r:\;3x-5y-4=0 \).

Solució:

Equació explícita

Aïllant \(y\) en funció de \(x\) a partir de l'equació general s'obté l'equació explícita:

\( \begin{align} Ax+By+C=0 \quad &\Rightarrow\quad y=-\dfrac{A}{B}x-\dfrac{C}{B} \\[8pt] &\Rightarrow\quad y=mx+n \\[8pt] \end{align} \)

amb:

\( m=-\dfrac{A}{B}=\dfrac{v_y}{v_x}=\tan\alpha \\ n=-\dfrac{C}{B} \)

El coeficient \(m\) s'anomena pendent de la recta i és igual a la tangent de l'angle que forma la recta amb el semieix positiu \(OX\).

El coeficient \(n\) s'anomena ordenada a l'origen i és igual a l'ordenada del punt de tall de la recta amb l'eix \(OY\), és a dir el punt \((0,n)\).

Equació explícita
\(\bbox[15px,border:1px solid]{ y=mx+n }\)

Exemple

L'equació explícita de la recta \(r\) que passa pel punt \(P(3,1)\) i té com a vector director \(\vec{v}=(4,3)\) es pot deduir a partir de la seva equació contínua.

\( \begin{align} \dfrac{x-3}{4} = \dfrac{y-1}{3} \quad &\Rightarrow\quad 4(y-1) = 3(x-3) \\[8pt] &\Rightarrow\quad 4y-4 = 3x-9 \\[8pt] &\Rightarrow\quad 4y = 3x-5 \\[8pt] &\Rightarrow\quad y = \dfrac{3}{4}x-\dfrac{5}{4} \end{align} \)

És una recta de pendent \(m=\dfrac{3}{4}\) i ordenada a l'origen \(n=-\dfrac{5}{4}\).

Observacions:

Exercici 10

Dibuixa les següents rectes:

\( r:\; y = 2x-3\)
Solució:
\( s:\; y = -x+1 \)
Solució:
\( t:\; y = -\dfrac{2}{3}x-2 \)
Solució:

Exercici 11

Troba l'equació explícita de la recta que passa pels punts \(P(-2,1)\) i \(Q(3,11)\).

Solució:

Exercici 12

Troba l'equació explícita de la recta que passa pel punt \(P(-5,2)\) i forma un angle de \(45^{\circ}\) amb el sentit positiu de l'eix \(OX\).

Solució:

Exercici 13

Determina les equacions explícites de les següents rectes:

Solució:

Equació punt-pendent

A partir de l'equació contínua de la recta que passa pel punt \(P(x_0,y_0)\) i té com a vector director \(\vec{v}=v(v_x,v_y)\) s'obté:

\( \begin{align} \dfrac{x-x_0}{v_x} = \dfrac{y-y_0}{v_y} \quad &\Rightarrow\quad y-y_0=\dfrac{v_y}{v_x}\left(x-x_0\right) \\[8pt] &\Rightarrow\quad y-y_0=m\left(x-x_0\right) \\[8pt] \end{align} \)

Aquesta equació s'anomena equació punt-pendent.

Equació punt-pendent
\(\bbox[15px,border:1px solid]{ y-y_0=m\left(x-x_0\right) }\)

Observacions:

Exercici 14

Escriu la equació punt-pendent de la recta que passa pel punt \(P(3,-1)\) i té vector director \(\vec{v}=(3,4)\).

Solució:

Exercici 15

Escriu l'equació punt-pendent de la recta que passa pel punt \(A(5,3)\) i forma un angle de \(120^{\circ}\) amb el sentit positiu de l'eix \(OX\).

Solució:

Equació canònica o segmentària

A partir de l'equació general \(Ax+By+C=0\) es pot escriure:

\( \begin{align} Ax+By+C=0 \quad &\Rightarrow\quad Ax+By=-C \\[8pt] &\Rightarrow\quad \dfrac{Ax}{-C}+\dfrac{By}{-C}=1 \\[8pt] &\Rightarrow\quad \dfrac{x}{-\frac{C}{A}}+\dfrac{y}{-\frac{C}{B}}=1 \\[8pt] &\Rightarrow\quad \dfrac{x}{p}+\dfrac{y}{n}=1 \\[8pt] \end{align} \)

amb:

\( n=-\dfrac{C}{B} \quad\quad\quad p=-\dfrac{C}{A} \)

Els paràmetres \(n\) i \(p\) són l'ordenada i l'abscissa a l'origen. La recta interseca amb els eixos de coordenades en els punts \((p,0)\) i \((0,n)\).

Observacions:

Exercici 16

Escriu l'equació canònica de la recta que passa pel punt \(A(2,-3)\) i té vector director \(\vec{v}=(4,2)\). Quins són els seus punts de tall amb els eixos?

Solució:

Exercici 17

Escriu l'equació canònica de la recta que té per equació general \(3x+2y-5=0\).

Solució: