Aplicacions geomètriques dels vectors

Punts alineats

Si tres punts \(A(a_1,a_2)\), \(B(b_1,b_2)\) i \(C(c_1,c_2)\) estan alineats, aleshores els vectors \(\overrightarrow{AB}\) i \(\overrightarrow{AC}\) han de tenir la mateixa direcció, és a dir, han de ser linealment dependents.

\(A,\,B,\,C,\:\mathsf{alineats}\quad\Leftrightarrow\quad\overrightarrow{AB}\;i\;\overrightarrow{AC}\:\mathsf{v.l.d.}\quad\Leftrightarrow\quad\dfrac{b_1-a_1}{c_1-a_1}=\dfrac{b_2-a_2}{c_2-a_2}\)

Exemple

Volem comprovar si els punts \(A(2,–1)\), \(B(6,1)\) i \(C(8,2)\) estan alineats. Per fer-ho calculem primer els vectors \(\overrightarrow{AB}\) i \(\overrightarrow{AC}\).

\(\overrightarrow{AB} = (4,2) \\ \overrightarrow{AC} = (6,3)\)

I ara comprovem que són v.l.d.

\(\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}\)

Per tant els punts \(A\), \(B\) i \(C\) estan alineats.

Exercici 35

Comprova si els punts \(A(-13,-3)\), \(B(-6,-1)\) i \(C(12,4)\) estan alineats.

Solució:

Exercici 36

Esbrina el valor del paràmetre \(\lambda\) perquè els punts \(A(-5,8)\), \(B(1,6)\) i \(C(10,\lambda)\) estiguin alineats.

Solució:

Punt mitjà d'un segment

Donat un segment definit pels seus extrems \(A(a_1,a_2)\) i \(B(b_1,b_2)\), definim el seu punt mitjà com un punt \(M(m_1,m_2)\) que el divideix en dos segments de la mateixa longitud.

\(\overline{AM}=\overline{MB}\)

Es poden trobar les seves coordenades fent servir que els vectors \(\overrightarrow{AM}\) i \(\overrightarrow{MB}\) són equipolents, \(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}\), o fent servir que \( 2\cdot\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \).

\( \begin{align} 2\cdot\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \quad &\Rightarrow\quad 2\cdot(m_1-a_1,m_2-a_2) = (b_1-a_1,b_2-a_2) \\[8pt] &\Rightarrow\quad \left\lbrace\begin{array}{l} 2(m_1-a_1)=b_1-a_1 \\ 2(m_2-a_2)=b_2-a_2 \end{array}\right. \\[8pt] &\Rightarrow\quad \left\lbrace\begin{array}{l} m_1=\dfrac{a_1+b_1}{2} \\ m_2=\dfrac{a_2+b_2}{2} \end{array}\right. \\[8pt] &\Rightarrow\quad M\left(\dfrac{a_1+b_1}{2}, \dfrac{a_2+b_2}{2} \right) \end{align} \)

Exemple

Volem trobar les coordenades d'el punt \(P'(x,y)\) simètric de \(P(5,1)\) respecte a \(Q(3,6)\). Per fer-ho farem servir que el punt \(Q\) ha de ser el punt mitjà entre \(P\) i \(P'\).

\( \left( \dfrac{x+5}{2},\dfrac{y+1}{2} \right) = \left( 3,6 \right) \quad\Rightarrow\quad \left\lbrace\begin{array}{l} x=1 \\[6pt] y=11 \end{array}\right. \)

Exercici 37

Donats els punts \(A(9,3)\) i \(B(5,5)\), troba les coordenades del seu punt mitjà \(M\).

Solució:

Exercici 38

Els punts \(A(7,-8)\) i \(B(-3,16)\) són els extrems d’un dels diàmetres d’una circumferència. Determina’n les coordenades del centre \(C\) i calcula’n l'àrea del cercle delimitat per la circumferència.

Solució:

Divisió d'un segment segons una raó donada

Exemple

Volem dividir el segment d'extrems \(A(1,9)\) i \(B(6,-6)\) en cinc parts iguals. Per fer-ho haurem de trobar quatre punts situats al segment com al següent esquema.

Per trobar el punt \(A_1\) farem servir que:

\(\overrightarrow{AA_1}=\dfrac{1}{5}\cdot\overrightarrow{AB}\)

Per tant:

\(A_1=A+\overrightarrow{AA_1}=A+\dfrac{1}{5}\cdot\overrightarrow{AB}\)

Per la resta de punts es poden trobar expressions similars:

\( A_1 = A+\dfrac{1}{5}\cdot\overrightarrow{AB} = (-6,1)+\dfrac{1}{5}\cdot(15,5) = (-3,2) \\[8pt] A_2 = A+\dfrac{2}{5}\cdot\overrightarrow{AB} = (-6,1)+\dfrac{2}{5}\cdot(15,5) = (0,3) \\[8pt] A_3 = A+\dfrac{3}{5}\cdot\overrightarrow{AB} = (-6,1)+\dfrac{3}{5}\cdot(15,5) = (3,4) \\[8pt] A_4 = A+\dfrac{4}{5}\cdot\overrightarrow{AB} = (-6,1)+\dfrac{4}{5}\cdot(15,5) = (6,5) \)

Exercici 39

Donats els punts \(A(8,0)\) i \(B(1,5)\), troba les coordenades dels punts que divideixen al segment \(AB\) en cinc segments iguals.

Solució:

Exercici 40

Donats els punts \(P(3,7)\) i \(Q(0,1)\), troba les coordenades dels punts que divideixen al segment \(PQ\) en quatre segments iguals.

Solució:

Baricentre d'un triangle

En un triangle, una mitjana és un segment que uneix qualsevol dels tres vèrtexs amb el punt mitjà del costat oposat. De vegades també s'anomena mitjana a la línia recta que conté aquest segment. Cada triangle té exactament tres mitjanes, una per cada vèrtex.

Cada mitjana divideix el triangle en dos triangles que tenen la mateixa àrea. Les tres mitjanes es creuen en un punt \(G\) anomenat baricentre, centre de gravetat o centroide i divideixen el triangle en sis triangles de la mateixa àrea.

La distància entre el baricentre i un vèrtex és igual a dos terços de la longitud de la mitjana. Per tant, la distància entre el baricentre i el punt mitjà del costat oposat es igual al terç restant.

Si les coordenades dels vèrtexs són \(A(a_1,a_2)\), \(B(b_1,b_2)\) i \(C(c_1,c_2)\), aleshores les coordenades del baricentre són:

\(G\left( \dfrac{a_1+b_1+c_1}{3},\dfrac{a_2+b_2+c_2}{3} \right)\)

Exemple

Volem trobar el baricentre \(G\) d'un triangle que té els tres vèrtexs situats als punts \(A(0,1)\), \(B(10,4)\) i \(C(5,10)\).

\(G\left( \dfrac{0+10+5}{3},\dfrac{1+4+10}{3} \right) \quad\Rightarrow\quad G\left( 5,5 \right) \)

Exercici 41

Troba les coordenades del baricentre del triangle de vèrtexs \(P(3,7)\), \(Q(1,4)\) i \(R(5,4)\).

Solució:

Exercici 42

Les coordenades de dos vèrtexs d'un triangle són \(A(-2,-2)\) i \(B(8,2)\). Troba les coordenades del tercer vèrtex \(C\) sabent que el baricentre es troba situat al punt \(G(0,3)\).

Solució: